Добавить новость
123ru.net

World News in Turkmen

Новости от Russia24.pro

Russia24.pro
Добавить новость

Январь
2022
123456789101112131415161718
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Все новости

Türkmenistanda ýene-de ýer yrandy

Azathabar.com 

17-nji ýanwarda, hepdäniň birinji güni Türkmenistanda 4.3 magnitýudly ýer titremesi boldy diýip, “volcanodiscovery.com” neşiri habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä, 10 kilometr çuňlukdaky ýer yranmasy Lebap sebitinde, öýlän sagat 3:30-da bolupdyr. Türkmenistanda, şol sanda paýtagt Aşgabatda ýer yranmalary ýygy-ýygydan bolup durýar.  Emma türkmen metbugaty, adatça, ýer yranmalary, çekilen zyýan, adam ýitgiler barada habar bermeýär. Şol bir wagtda, sowet döwründe, 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda bolan güýçli ýer titremesi barada... Читать дальше...

Agyr ýagan ýagyşlar Guşgy derýasynyň joşmagyna sebäp bolýar

Azathabar.com 

Agyr ýagan ýagyşlar Guşgy derýasynyň joşmagyna sebäp bolýar 16-17-nji ýanwarda ýagan ýagyşlar Guşgy derýasyna guýýan suw akymlarynyň güýçlenmegine we suw joşmasyna alyp geldi diýip, “Meteožurnal” “Senitel-2 L2A” hemrasynyň ýokary derejeli suratlaryna salgylanyp habar berýär. Çap edilen suratlar adatça suwy az bolýan we her ýyl 5-6 aýlap guraýan Guşgy derýasynyň suwunyň näderejede köpelendigini açyk-aýdyň görkezýär.  Bu, neşiriň ýazmagyna görä, 2020-nji ýyldan bäri bolan ilkinji suw joşmasy bolup durýar. Читать дальше...

Sekizýap suw howdanyň çägi, gurakçylyk sebäpli, azyndan 2,5 esse azaldy

Azathabar.com 

Barha köpelýän görnüş subutnamalary 2021-nji ýylda Türkmenistanda bolan gurakçylygyň nädereje uly täsiriniň bolandygyny görkezýär diýip, “Meteožurnal” bu gurakçylygyň keminden soňky 70 ýylda bolan iň agyr gurakçylyklaryň üçlügine girendigini habar berýär. Azatlygyň habarçylary geçen ýyl Amyderýada hem suwuň juda azalandygyny habar berdiler. Mundan başga, suw ýetmezçiligi paýtagtda hem ilatyň yssy howada şypa gözleýän çüwdürimleriň aýlap ýapylmagyna alyp geldi. Emma Türkmenistan, beýleki sebit ýurtlaryndan tapawutlylykda... Читать дальше...

“Wagtynda wezipeden gitmeli”. Nazarbaýewiň “abraýynyň synmagy” hem Tokaýewiň mümkinçilikleri. “Awtokratlar üçin duzak”

Azathabar.com 

Kasym-Žomart Tokaýew özüni aýgytly lider hökmünde görkezmäge synanyşýar, ýöne häkimiýeti durnukly saklamak töwekgelçiligi henizem ýokary diýip, rus bilermeni Andreý Kolesnikow hasaplaýar. Tokaýewiň özünden ozalkydan “üstün çykmagy” başarandygy baradaky pikirler näderejede adalatly? Ol KHŞG goşunlarynyň Gazagystana girizilmegine jogap hökmünde Kremle eglişik edermi? Öňki prezident Nursoltan Nazarbaýewe näme garaşýar? Azatlyk Radiosynyň Gazak gullugy bu meseleleri Moskwadaky Karnegi merkeziniň “Russiýanyň... Читать дальше...

Türkmen häkimiýetleri täze çäklendirme girizýärler, lukmanlar koronawirus keseliniň köpelendigini aýdýarlar

Azathabar.com 

Türkmenistanda ýene çäklendirme girizildi. Bazarlaryň, restoranlaryň we jemgyýetçilik desgalarynyň ýene bir köpçülikleýin ýapylmagy bu gezek hem resmi bildiriş ýa-da düşündiriş bolmazdan bolup geçdi. Lukmanlar COVID-19 keseliniň ýene-de köpelýändigini aýdýarka, Türkmenistanyň häkimiýetleri ýurtdaky koronawirusy henizem agzamaýarlar.

Farapda käbir ýyladyşhanalaryň gaz üpjünçiligi kesildi

Azathabar.com 

Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy 17-nji ýanwarda Farap etrabynyň “Asuda”, “Magtymguly” we “Farak” posýoloklarynda hususy melleklerde ýerleşýän käbir ýyladyşhanalaryň gaz üpjünçiliginiň bes edilendigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä, gaz üpjünçiliginiň bes edilmegi 0,3 gektardan 1,5 gektara çenli meýdany tutýan hususy mellek ýerlerindäki ýyladyşhanalary öz içine alýar.

Türkmenistan Türkiýeden raýatlaryny getirdi, Lebapda bir oba doly karantine ýapyldy

Azathabar.com 

Uzak wagtlyk arakesmeden soň, geçen dynç günleriniň dowamynda Türkmenistan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli iki ýyldan hem aşa wagt bäri Türkiýeden watanyna dolanyp bilmeýän raýatlarynyň ýene bir bölegini ýörite uçar bilen ýurda getirdi. Bu aralykda, dünýäde wirusyň adamdan-adama has aňsatlyk bilen geçýän omikron görnüşiniň möwjemeginiň arasynda, koronawirusyň ýeke ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almadyk türkmen häkimiýetleri ozal gowşadylan çäklendirmeleri täzeden ornaşdyrdylar, şeýle-de ýurduň... Читать дальше...

Türkmenistanyň günorta-gündogar sebitlerinde tozanly ýel turdy

Azathabar.com 

Şenbe güni günüň ikinji ýarymynda Mary sebitinde tozanly ýel turdy. Takmynan öýlän sagat 3 bilen agşam sagat 8 aralygynda dowam eden şemal howanyň düzüminde tozan emele getirdi. Köçeleri çaň basdy. Ýerli ýaşaýjylar howanyň düzüminde emele gelen tozanyň ýekşenbe güni gündiz sagat 11-lere çenli saklanyp galandygyny aýdýarlar. Anomal howa hadysasy barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 16-njy ýanwarda sebitden habar berdi.

Sankt-Peterburgda bir türkmenistanly ýüzünden tüpeňlendi

Azathabar.com 

16-nji ýanwar gijesi Sankt-Peterburgyň Sofiýskaýa köçesinde ýerli ýaşaýjy bilen bir türkmenistanlynyň arasynda dawa döräp,  olaryň soňkusy ýaňagyndan ýaralandy diýip, “Türkmenistanyň Hronikasy” neşiri Piter TV saýtyna salgylanyp habar berýär. Neşiriň maglumatyna görä, 41 ýaşly türkmenistanly Janalidze adyndaky Ylmy-barlag institutynyň Tiz kömek hassahanasyna ýerleşdirildi. “Newskiye Nowosti” neşiri bu wakanyň wideo ýazgysyny çap etdi. Wideoýazgydan görnüşine görä, hüjümçi ony söweş oky bilen däl-de, signal oky bilen tüpeňläpdir. Читать дальше...

AI: Nawalny we onuň ýaranlary 'dowzah azabyny’ çekýär

Azathabar.com 

“Amnesty International” Alekseý Nawalnynyň tussag edilmeginiň ilkinji ýyl dönümine gabat, halkara jemgyýetçiligini we dünýä ýüzündäki adamlary rus häkimiýetlerini oppozisiýa syýasatçysyny boşatmak we onuň egindeşlerine garşy alnyp barylýan "görlüp-eşidilmedik repressiýa we öç alyş kampaniýasyny" bes etmek baradaky çagyryşa goşulmaga çagyrdy. Halkara günä geçiş guramasynyň aýtmagyna görä, bu repressiýa we ar alyş kampaniýasy ýurtda “pikir beýan etmek we bileleşmek hukuklarynyň ähli galyndysyny” ýok etdi. Читать дальше...

Moscow.media

Столичные врачи за сутки вылечили 1838 пациентов от COVID-19


Персональные новости
30

Лукашенко: у границ Белоруссии сосредоточено более 30 тысяч иностранных военныхRussian.city


Частные объявления


Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Ольга Морозова

Акчурина и Морозова проиграли в финале этапа Мирового тура по бадминтону


Молдавии грозит режим ЧП из-за газового кризиса: Вся надежда только на милость "Газпрома"

Депутат Сафаралиев призвал обратить внимание на воспитание после конфликта в автобусе

Контракт на €100 млн ! ММК и Danieli построят новые нагревательные печи на производственной площадке в Магнитогорске

Стефани Уильямс неудачно пыталась в Москве «замолвить слово» за связанного с боевиками премьер-министра ПНЕ Ливии
Друзья 123ru.net


Информационные партнёры 123ru.net


Спонсоры 123ru.net