Добавить новость
123ru.net

World News in Turkmen

Новости от Russia24.pro

Russia24.pro
Добавить новость

Все новости

Burýatiýa respublikasy COVID-19 çäklendirmelerini girizdi, Fransiýa Russiýany ‘Gyzyl sanawa’ goşdy

Azathabar.com 

Günorta Sibirdäki Burýatiýa respublikasy koronawirus ýokanjynyň ýaýramagyny haýallatmak üçin petikleme çärelerini girizdi. Russiýada COVID-19 hadysalary gürelýär, şol sebäpden Fransiýa bu ýurdy syýahat çäklendirilen ýurtlaryň “gyzyl sanawyna” goşdy. Burýatiýa häkimiýetleri petiklemeleriň 27-nji iýunda başlajakdygyny we iki hepde dowam etjekdigini aýtdy. Petiklemeler azyk dükanlary we dermanhanalar ýaly möhüm kärhanalardan başga ähli edara-kärhanalaryň işine täsir eder. Şu aý Russiýada COVID-19 hadysalary birden ýokarlandy. Читать дальше...

Türkiýedäki türkmen raýatlary waksina sanjymyny urdurmakda kynçylyk çekýärler

Azathabar.com 

Geçen hepdäniň ahyrynda Türkiýäniň saglyk ministri Fahrettin Goja bir günde 1,5 milliondan gowrak raýata COVID-19 ýokanjyna garşy sanjymyň edilendigini habar berdi. Ýerli media bolsa, 21-nji iýundan başlap 30 ýaşlylaryň hem şol sanjymy alyp biljekdigini ýazdy. Emma Türkiýede ýaşaýan müňlerçe türkmenistanly zähmet migrantlarynyň köpüsi COVID -19 ýokanjyna garşy sanjymy alyp bilmeýändiklerini Azatlyk Radiosyna habar berýärler. Şol raýatlaryň birisi Türkiýede ýaşaýan, 45 ýaşyndaky zähmet migranty... Читать дальше...

Tihanowskaýa: Lukaşenkanyň režimi “gorkýar”

Azathabar.com 

Belarusyň oppozisiýa lideri Swetlana Tihanowskaýa geçen aý Belarusyň raýat uçaryny Minskde gonmaga mejbur etmegini “ýalňyşlyk” atlandyrdy, şeýle-de munuň Günbatary diýdimzor Aleskandr Lukaşenka garşy öwürendigini aýtdy.
Aşgabatly mekdep uçurymlary mugallymy zäherlemekde güman edilýär - olar para üçin "jeza bermek isläpdir

Azathabar.com 

Aşgabadyň Bagtyýarlyk etrabynyň polisiýa bölümi orta mekdep mugallymynyň zäherlenmeginiň ýagdaýlaryny derňeýär. Bu mekdebi gutaran iki ýigit, polisiýanyň çaklamalaryna görä, bir çüýşe "Coca-Cola" içgisine ýuwujy serişdäni guýupdyr. Habarly çeşmäniň sözlerine görä, bu mekdebi gutardyş synaglarynyň güni 15-nji iýunda bolup geçipdir we şeýdip talyplar mugallymy "jezalandyrmak isläpdir". Mugallym okuwçylaryň özüne azyk, şol sanda "Coca-Cola" satyn almagyny talap edipdir.

Tihanowskaýa: Lukaşenkanyň režimi “gorkýar”

Azathabar.com 

Belarusyň oppozisiýa lideri Swetlana Tihanowskaýa geçen aý Belarusyň raýat uçaryny Minskde gonmaga mejbur etmegini “ýalňyşlyk” atlandyrdy, şeýle-de munuň Günbatary diýdimzor Aleskandr Lukaşenka garşy öwürendigini aýtdy. “Bu uçar gaçakçylygy ähli Ýewropa liderlerine täsirini ýetirdi, sebäbi onuň bortunda olaryň raýatlary bardy” diýip, Tihanowskaýa AP gullugyna beren interwýusynda belledi. “Lukaşenkanyň režimi Ýewropa sebitine abanyp, hiç haçan bu gyzyl çyzygy geçmändi” diýip, ol nygtady. “Režim belaruslaryň jebisliginden... Читать дальше...

Aşgabat daşary ýurtlular üçin dünýäniň iň gymmat şäheri

Azathabar.com 

Aşgabat daşary ýurtlular üçin dünýäniň iň gymmat şäheri hökmünde hasaba alyndy. Mercer kompaniýasynyň 22-nji iýunda çap eden “Cost of Living Survey” atly hasabatynda, Aşgabat bir ýylyň dowamynda Hong Kongdan hem öňe saýlanyp, 209 şäheriň arasynda dünýädäki iň gymmat şäher hökmünde agzalýar. Maglumat üçin aýdylsa, kompaniýanyň ondan öňki ýyldaky sanawynda türkmen paýtagty ikinji, 2019-njy ýylda ýedinji, 2018-nji ýylda 43-nji we 2017-nji ýylda 57-nji orunda ýerleşdirilipdi. Düýbi Nýu-Ýorkda ýerleşýän... Читать дальше...

“Talyban” Owganystanyň demirgazygyna hüjümlerini ýaýbaňlatdy

Azathabar.com 

Owganystanda soňky günleriň dowamynda “Talyban” jeňçileri ýurduň demirgazyk sebitlerine hüjümlerini ýaýbaňlatdylar. 1-nji maýda ABŞ we NATO güýçleriniň Owganystandan resmi ýagdaýda çykarylyp başlanmagyndan soň, “Talyban” onlarça etraby öz gözegçiligine geçirdi. Jeňçileriň Täjigistan bilen esasy serhet geçelgesini hem ele geçirendikleri barada maglumatlar gowuşýar. BMG-niň Owganystan boýunça ýörite wekili Deborah Lýonsiň 22-nji iýunda aýtmagyna görä, 1-nji maýdan bäri “Talyban” ýurduň 370 etrabynyň 50-ni öz täsiri astyna geçiripdir. Читать дальше...

ABŞ ýalan maglumatlar üçin Eýran bilen ilteşikli onlarça websaýty petikledi

Azathabar.com 

Birleşen Ştatlar ýalan maglumatlary ýaýratmakda aýyplap Eýranyň häkimiýetleri bilen ilteşikli 30-dan gowrak websaýt domeýnini petikledi. Adalat departamentiniň 22-nji iýunda beren maglumatyna görä, Birleşen Ştatlar Eýranyň Yslam Radio we Telewideniýe Geňeşiniň ulanýan 33 websaýtyny we Eýranyň goldaw berýän “Kataib Hizballah” jeňçileriniň dolandyrýan üç websaýtyny böwetläpdir. Tähran bu hereketiň 2015-nji ýyldaky ýadro ylalaşygy boýunça geçirilýän gepleşikler üçin “konstruktiw bolmajakdygyny” aýtdy. Читать дальше...

Hong Konguň demokratik neşiri ýapylýandygyny yglan etdi

Azathabar.com 

Hong Konguň demokratiýa gymmatlyklarynyň tarapynda çykyş edýän “Apple Daily” gazeti şu hepdäniň aýagynda ýapylýandygyny yglan etdi. Gazetiň ýapylmagy şäheriň media azatlygyna uly zarba boldy. 23-nji iýunda “Apple Daily” gazetiniň direktorlar geňeşi “Hong Kongdaky höküm sürýän häzirki ahwallar” diýip häsiýetlendiren ýagdaýlara salgylanyp, 26-njy iýuna çenli gazetiň hem çap, hem-de onlaýn neşirleriniň togtadylýandygyny mälim etdi. Mundan öň, “Apple Daily” gazetiniň baş redaktory we başga-da bäş dolandyryjysy... Читать дальше...


Слухи, сплетни...