Добавить новость
123ru.net

World News in Turkmen

Новости от Russia24.pro

Russia24.pro Каталог
Добавить новость

Декабрь
2022
123
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Все новости

Gara bazarda dollar durnuksyzlygyny saklaýar, käbir sebitlerde ol 16 manada düşdi

Azathabar.com 

Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky nyrhynyň duýdansyz aşaklap, soňra-da ýokarlanmagy netijesinde onuň türkmen manadyna bolan hümmeti durnuksyz bolmagynda galýar. 2-nji dekabrda irden Balkanda dollaryň gara bazardaky nyrhy 15 manat 50 teňňä çenli aşaklady. Günüň ikinji ýarymynda onuň bahasy ýene ýokarlanyp, 18 manada galdy. Şeýle ýagdaý Aşgabatda hem gaýtalandy. Mundan ozal gara bazarda 20 manat bahalanan bir amerikan dollary 28-nji noýabrda 18 manada we 1-nji dekabrda 16 manada çenli aşaklady. Читать дальше...

Migrasiýa we gümrük işgärleriniň ýolagçylara gödek çemeleşmegi bilen bagly wakalar köpelýär

Azathabar.com 

Aşgabadyň aeroportunda Migrasiýa we Gümrük gulluklarynyň işgärleriniň ýolagçylara gödek çemeleşmegi we olara dürli haýbatlary atyp, gorkuzmagy ýaly wakalar köpeldi. Bu barada daşary döwletlere sapar edýän we ýurda dolanýan türkmenistanlylaryň ençemesi gürrüň berdi. Bu waka Türkmenistanda halkara howa we gury ýer gatnawlarynyň gaýtadan dikeldilip, ýuwaş-ýuwaşdan pandemiýadan öňki tertibe dolanýan mahalyna gabat geldi.

ÝOJ-da harby bölüm ýatyrylýar

Azathabar.com 

ÝOJ-yň studentleri indi ýaragly güýçlerde doly wagt möhletini berjaý etmeli bolarlar. Käbir paýtagt uniwersitetleriniň studentleri bu barada harby edildi. Harby bölümiň ýatyrylmagy baradaky habardan başga, "Harby borçlar barada" kanuna goşmaçalar girizildi.

Aşgabadyň aeroportunda ýolagçylara gödek çemeleşmek ýagdaýlary köpelýär

Azathabar.com 

Aşgabadyň aeroportunda Migrasiýa we Gümrük gulluklarynyň işgärleriniň ýolagçylara gödek çemeleşmegi we olara dürli haýbatlary atyp, gorkuzmagy ýaly wakalar köpeldi. Bu barada daşary döwletlere sapar edýän we ýurda dolanýan türkmenistanlylaryň ençemesi gürrüň berdi. Bu waka Türkmenistanda halkara howa we gury ýer gatnawlarynyň gaýtadan dikeldilip, ýuwaş-ýuwaşdan pandemiýadan öňki tertibe dolanýan mahalyna gabat geldi. "Migrasiýa we gümrük işgärleriniň gödek hereketleri ýurt üçin hemişe problema we utanç bolupdy. Читать дальше...

ÝOJ-da harby bölüm ýatyrylýar

Azathabar.com 

ÝOJ-yň studentleri indi ýaragly güýçlerde doly wagt möhletini berjaý etmeli bolarlar. Käbir paýtagt uniwersitetleriniň studentleri bu barada habarly edildi.  Aşgabadyň transport institutynyň studentlerine bu barada sentýabr aýynda habar berlipdir we olardan resminamalara gol çekmek talap edilipdir. Bu barada studentler we olaryň ene-atalary Azatlyga gürrüň berdiler.  "Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde okuwyň başlanan ilkinji günlerinde studentler resminama gol çekmäge mejbur boldular,... Читать дальше...

ÝHHG metbugat azatlygyny berk çäklendirýän Türkmenistanda žurnalistleriň hukuklary boýunça seminar geçirýär

Azathabar.com 

Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Aşgabatdaky merkezi žurnalistleriň borçlary we hukuklary boýunça okuw seminaryny geçirýär diýip, ýarym-resmi orient.tm neşiri habar berýär. Maglumata görä, oňa ýurduň "iň öňde baryjy" habar serişdeleriniň wekilleri gatnaşýar. Türkmenistan dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolup, ol erkin metbugaty, azat sözi berk çäklendirmekde, garaşsyz žurnalistlere basyş etmekde tankytlanýar. Hökümetçi neşiriň maglumatyndan çen tutulsa, onda seminaryň... Читать дальше...

Ozalky gyrgyz prezidenti Atambaýew özüniň sud diňlenişigini “sirk” atlandyrdy, suduň zalyndan çykaryldy

Azathabar.com 

Gyrgyzystanyň ozalky prezidenti Almazbek Atambaýew özüniň üstünden geçýän sud diňlenişigini “sirk” atlandyryp, saklanýan aýna gözegini depip başlanyndan soň, suduň zalyndan çykaryldy. Atambaýew, şeýle-de başga ozalky üç resmi 2010-njy ýyldaky bu Merkezi Aziýa ýurdunda bolan ganly etniki çaknyşyklaryň dowamynda häkimiýetden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýyplanýarlar. Olaryň sud diňlenişigi 1-nji dekabrda, “Birinji Maý” etrap sudunda başlady. 66 ýaşly Atambaýew 2013-nji ýylda ýakasy gaýyşly jenaýat... Читать дальше...

Eýran Ysraýyl bilen hyzmatdaşlykda aýyplap, dört adamy ölüme höküm etdi

Azathabar.com 

Eýran, Ysraýyl bilen işleşmekde aýyplap, dört adamy ölüm jezasyna höküm etdi. Bu barada ýarym-resmi Mehr habar gullugy maglumat berýär. 30-njy noýabrda çap bolan habara görä, bu adamlar Eýranda Ysraýylyň “Mossad” gizlin gullugy bilen hyzmatdaşlykda adamlary sorag etmekde aýyplanyp, iýunda saklanypdyrlar. Eýranyň Ýokary adalat sudy bu iş bilen bagly ýene üç adama bäş ýyldan on ýyla çenli türme tussaglygyny berdi. Höküm çykarylan adamlar “ýurduň howpsuzlygyna garşy hereket etmek”, adam gaçyrmak... Читать дальше...

AÝ/AR Owganystanyň 13 şäherinde ýaýlymynyň kesilmegini ýazgardy

Azathabar.com 

Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosy (AÝ/AR) Owganystanda “Talybanyň” ýolbaşçylygyndaky häkimiýetleriň ýurduň 13 şäherinde özüniň ýaýlymyny kesmek kararyny ýazgardy, şeýle-de bu ädime garamazdan öz ýaýlymyny ýurduň daşyndan dowam etdirjekdigini aýtdy. Azat Ýewropa/Azatlyk Radiosy, ilat arasynda Radio Azadi diýlip bilinýän, özüniň Owgan gullugynyň maglumatlarynyň Owganystanyň gündelik durmuşynyň aýrylmaz bölegi bolandygyny, we onuň gepleşiklerini bazarlarda, taksilerde dagy eşitmek bolandygyny belledi.... Читать дальше...

Hytaý protestlerden soň Covid gadagançylyklaryny gowşadýar

Azathabar.com 

Hytaýyň dürli künjeklerinde, koronawirus çäklendirilmeleriniň gowşadylmagy we has köp syýasy azatlyklaryň ornaşdyrylmagy ugrunda geçirilen protestleriň arasynda, Covid gadagançylyklary we hökmany test düzgünleri gowşadylyp başlandy. Hytýyň birtaraply ýagdaýda aşa berk çäklendirmeleri girizmegi sebäpli ilatyň arasyndaky gahar-gazap geçen dynç günleri köçelere çykdy. Hytaýda soňky onýyllyklarda bu gerimdäki demonstrasiýalar geçirilmändi. Hytaýyň dürli künjeklerindäki protestleriň arasynda, käbir... Читать дальше...


Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Аслан Карацев

Карацев, Потапова и Путинцева выступят на командном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге


«Настроение боевое». Сергей Собянин посетил зону СВО

Открытое горение в здании на улице Талалихина в Москве ликвидировано

Ведущий «Русского Радио» Макс Орлов стал лучшим диджеем по версии «Радиомании-2022»

Оборот "Вкусно - и точка" упал на 15-20% после открытия под новым брендом