Добавить новость
123ru.net

World News in Turkmen

Новости от Russia24.pro

Russia24.pro
Добавить новость
Март
2021
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Все новости
Birmada harby agdarylyşyga garşy protestçiler ýene köçelere çykdylar, ASEAN maslahat geçirmäge taýýarlanýar

Azathabar.com 

Birmada howpsuzlyk güýçleri harbylaryň geçen aýdaky hökümet agdarylyşygyna garşy çykýan protestçilere garşy ýene-de güýç ulandylar. Bu aralykda, Günorta-gündogar Aziýa sebitiniň döwletleri syýasy krizisi maslahat etmek üçin duşuşmaga taýýarlanýarlar. Birmada harbylaryň Aung San Suu Kýiniň saýlanan hökümetini agdarmagyna garşy geçirilýän protestleriň iň ganly gününden iki gün soňra, 2-nji martda demonstrantlar ýene-de köçelere çykdylar. Ýangon şäherinde ýüzlerçe protestçä garşy göz ýaşardyjy gazy ulanyldy. Читать дальше...

ABŞ, ÝB Nawalnynyň işi boýunça Russiýa garşy sanksiýalary göz öňünde tutýarlar

Azathabar.com 

ABŞ-nyň we Ýewropa Bileleşiginiň rus oppozisiýa lideri Alekseý Nawalnynyň nerw agenti bilen zäherlenmegi we tussag edilmegi bilen baglylykda, Russiýa garşy utgaşdyryjy çärä görjekdiklerine garaşylýar. Ýewropaly diplomatik çeşmeleriniň aýtmagyna görä, Ýewropa Bileleşigine agza döwletler Kremliň tankytçysynyň golaýda türmä basylmagy bilen ilteşikli Russiýanyň ýokary derejeli adalat we kanun goraýjy dört resmisine garşy sanksiýalary tassyklapdyrlar. Bu aralykda, prezident Jo Baýdeniň administrasiýasyndaky... Читать дальше...

Gökdepe etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy

Azathabar.com 

Türkmenistanyň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň häkiminiň orunbasary Allaýewa Güljahan Kentowna, “işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin” diýen düşündiriş bilen,  wezipesinden boşadyldy. Bu baradaky degişli karara prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol goýandygy barada TDH 1-nji martda habar berdi. Ozalky resminiň “düýpli kemçilikleri” barada, umumy kesgitlemeden başga goşmaça maglumat berilmeýär. Türkmenistanda soňky otuz ýylda ýokary derejeli kadrlar yzygiderli täzelenýär we olaryň nähili esaslarda wezipä bellenip... Читать дальше...

Türkmenistanda “ýeňil bolmadyk epidemiologiýa ýagdaýlary” sebäpli otly gatnawyna täze düzgünler girizildi

Azathabar.com 

Türkmenistanda, “sebitdäki we dünýädäki saklanýan ýeňil bolmadyk epidemiologiýa ýagdaýlary döwründe sanitariýa-gigiýena talaplaryny berjaý etmäge ýardam berjekdigi” aýdylýan kesgitleme bilen, ýolagçy otly gatnawlary bilen baglylykda täze düzgünler girizildi. Bu barada ýarym-resmi turmenportal internet neşiri “Türkmen gündogary” regional gazetine salgylanyp habar berýär. Maglumata görä, täze düzgünler hem ýolagçylara hem-de hyzmat ediş düzümine degişli bolup, olara laýyklykda ýolbeletler otlynyň ugramagyndan alty sagat ozal... Читать дальше...


Слухи, сплетни...