123ru.net

World News in Turkmen

Новости от Russia24.pro

Russia24.pro
Добавить новость

Все новости

Lebapda COVID-19-ly täze ýagdaýlar ýüze çykýar we saglyk ministrine garaşylýar, Maryda üzärligiň tütedilmegi azaldylýar

Azathabar.com 

Türkmen häkimiýetleriniň aýtmagyna görä, COVID-19-dan erkin Türkmenistanda koronawirusly täze hadysalar ýüze çykýar. Ýurduň gündogarynda, synaglaryň netijesinde Lebabyň welaýat häkimliginiň işgärlerinde koronawirus tapyldy. Goňşy region Mary welaýatynda bolsa, ilat tarapyndan maskalaryň dogry geýilmegine gözegçilik güýçlendirilýär we üzärlik tütedilmegine degişli düzgüne resmi taýdan üýtgetme girizilýär.

Baýramalynyň polisiýa, prokuratura we howpsuzlyk edaralarynda barlaglar geçirilýär

Azathabar.com 

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginden Mara ugradylan ýörite komissiýa Baýramaly etrabynyň polisiýa, prokuratura edaralarynda we Milli howpsuzlyk ministrliginiň ýerli bölüminde barlaglary geçirýär. Bir jenaýat işiniň üstüni ýapmaga ýardam edenleri anyklamak boýunça geçirilýändigi aýdylýan bu derňewleriň çäginde etrabyň milli howpsuzlyk gullugynyň birnäçe işgäri işinden boşadyldy.
Türk kazyýeti 2016-njy ýylyň agdarylyşyk synanyşygynda aýyplanýan onlarça adamy ömürlik tussaglyga höküm etdi

Azathabar.com 

Türk kazyýeti onlarça aýyplanýany, şol sanda goşun serkerdelerini we uçarmanlary 2016-njy ýylyň iýulynda prezident Rejep Taýýip Erdogana garşy ganly agdarylyşyk synanyşygyna gatnaşmakda günäli tapyp, ömürlik türme tussaglygyna höküm etdi. Olara adam öldürmek, konstitusion düzgüni ýykmaga synanyşmak, prezidentiň janyna kast etmäge synanyşmak ýaly jenaýatlardan höküm çykaryldy diýip, 26-njy noýabrda habar agentlikleri Ankaranyň sud zalyndan habar berdi. Soňky üç ýyl bäri 475 aýyplanýanyň sud işi dowam edýärdi. Читать дальше...

Tramp saýlawlara rus gatyşygynyň derňewinde günäsini boýun alan öňki geňeşçisiniň günäsini geçdi

Azathabar.com 

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp howpsuzlyk boýunça öňki geňeşçisi Maýkl Fliniň günäsini geçip, onuň 2017-nji ýylda başlanan kazyýeti işiniň soňuna çykdy. Flin rus gatnaşyklary bilen bagly Federal derňew býurosyna (FBI) ýalan sözländigini boýun alypdy. Tramp “general Maýkl T. Fline doly günä geçişlik berlendigini yglan etmegiň” özi üçin “uly mertebedigini” aýdyp, bu günä geçişligi 25-nji noýabrda Twitterde yglan etdi. Muny demokrat kanun çykaryjylar tankytlady. Wekiller öýüniň spikeri Nensi Pelosi... Читать дальше...

Marynyň häkimiýetleri telekeçilerden pul ýygnap, Niçkanyň ýaşaýjylaryna köne konteýnerleri ugratdy

Azathabar.com 

Marynyň häkimiýetleri suw joşmasyndan zyýan çeken Niçka obasynyň ýaşaýjylaryna kömek etmek üçin diýip, ýerli telekeçilerden pul ýygnady. Ýöne resmiler Niçkanyň ýaşaýjylaryna gyş aýlarynda kadaly ýaşamaga şertleri bolmadyk dört sany köne wagon konteýner ugratdylar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 25-nji noýabrda Mary welaýatyndan habar berdi.

Golland kazyýeti MH17 heläkçiliginiň mümkin bolan beýleki sebäplerini derňemek boýunça edilen haýyşy ret etdi

Azathabar.com 

Gollandiýanyň bir kazyýeti gündogar Ukrainada 2014-nji ýylda Malaziýa howa ýollaryna degişli MH17 gatnawly uçaryň urlup ýykylmagy bilen bagly dört aýyplanýana garşy gozgalan sud işinde 298 adamyň ölümine getiren heläkçiligiň mümkin bolan başga sebäplerini derňemek üçin has köp wagt soraýan haýyşy ret etdi. MH17 Amsterdamdan Kuala Lumpura barýarka gündogar Ukrainada Moskwa goldawly separatistleriň gözegçiligindäki territoriýada Russiýada öndürilen Buk raketa sistemasy bilen urlup ýykyldy. Pidalaryň tas üçden ikisi golland raýatlarydy. Читать дальше...

Hytaýyň prezidenti Si Jingping Baýdeni prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi bilen gutlady

Azathabar.com 

Hytaýyň prezidenti Si Jingping ABŞ-nyň saýlanan prezidenti Jo Baýdeni 3-nji noýabr prezident saýlawlarynda gazanan ýeňşi bilen gutlady. Hytaýyň döwlet mediasynyň 25-nji noýabrda habar bermegine görä, Si Baýdene ugradan gutlagynda ABŞ-Hytaý gatnaşyklarynyň “iki ýurduň bähbitlerine we halkara jemgyýetçiliginiň umumy isleglerine laýyklykda mundan-da beýläk ösdürilmegine” umyt bildirdi. Şeýle-de, habarlarda Hytaýyň wise-prezidenti Wang Kişanyň hem Kamala Harrisi wise-prezident wezipesine saýlanmagy mynasybetli gutlandygy habar berildi. Читать дальше...

ABŞ-nyň Boulder şäheri täjik çaýhanasyny taryhy obýekt hasap edýär

Azathabar.com 

ABŞ-nyň Kolorado ştatyndaky Boulder şäher geňeşi «Boulder-Duşenbe» çaýhanasyny taryhy obýekt hasaplady hem-de ymaratyň tutuş durkuny gorag astyna almagy karar etdi. Bu çaýhanany Duşenbe şäheri mundan 30 ýyl öň, öz doganlaşan amerikan şäherine sowgat edipdi. Bu karar onlaýn-ses bermek arkaly geçirilen maslahatda şäher şurasynyň ähli agzalary tarapyndan tassyklandy. Indi ahyrky netijä 3-nji dekabrda gelner diýlip, habarda aýdylýar. Şäheriň meri Sem Winer onlaýn-ses bermek işleri jemlenenden soňra... Читать дальше...


Слухи, сплетни...